LogoKlub Miłośników Starych Tramwajów
Menu

Program Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania KMST

Nadchodzące spotkanie to WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE.

Obecność Członków Klubu jest na nim obowiązkowa.

Program Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania KMST

Zebranie odbędzie się 7 października 2009 roku o godzinie 18.00 (w przypadku braku kworum - drugi termin g. 18.15) w Sali Konferencyjnej MPK-Łódź przy ul. Wierzbowej 51A.

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
4. Sprawozdanie Zarządu z trzyletniej działalności.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
7. Wybory Władz Klubu i Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie Uchwały o usunięciu z klubu członków, którzy złamali Statut Klubu zalegając powyżej 12 miesięcy ze składkami członkowskimi.
9. Wolne wnioski i propozycje uchwał - dyskusja.
10. Głosowanie nad zgłoszonymi projektami uchwał.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
13. Zakończenie zebrania.

Uwagi natury organizacyjnej:

1. Do Zarządu kandydować mogą osoby pełnoletnie (bierne prawo wyborcze)
2. Członkowie młodociani (16-18) mają cznne prawo wyborcze, czyli mogą jedynie głosować.
3. Skarbnik będzie przyjmował składki od godziny 16 do 18.
 Strona założona: 24.02.2003
Ostatnia aktualizacja tej strony: 7.09.2009
Copyright © Klub Miłośników Starych Tramwajów